Szkolny Klub Wolontariatu

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU SERCA JEDYNKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

 

Postanowienia ogólne programu:

 

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp., którzy chcą służyć potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne itp. Działa od 2010 roku.
 4. Szkolny Klub Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
 5. Szkolny Klub Wolontariatu działa na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp. na rzecz uczniów tejże szkoły oraz tam,  gdzie może służyć ludziom, w ramach współpracy szkoły z innymi instytucjami.

 

Cele i sposoby działania Klubu:

 

 1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia społecznego i środowiska naturalnego.
 4. Szkolny Klub Wolontariatu pragnie stworzyć przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy.
 5. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań w charakterze wolontariatu i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 6. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań o charakterze wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 8. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 10. Angażowanie ludzi młodych do działań w Wolontariacie może odbywać się poprzez:
 • wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,
 • organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza,
 • przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
 1. Miejscem organizacji działania Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp., ul. Chopina 26.
 2. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, seniorom, niepełnosprawnym, samotnym, itp.
 3. Klub Wolontariusza włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu rożnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. tworzenie dekoracji, przygotowywanie posiłków, organizacja punktów informacyjnych, kierowanie porządkiem, kwestowanie, Olimpiady Specjalne itp.).

 

Obszary działania:

 

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

 

  1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.
  2. Współpraca z wolontariuszami z Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej Promessa w Grodzisku Wlkp.
  3. Współpraca ze Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Grodzisku Wlkp. 
  4. Realizowanie bieżących zadań wynikających w trakcie roku szkolnego.

 

Prawa i obowiązki wolontariuszy:

 

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Klubu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
 3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. W Klubie obowiązują dwie zasady:
 • zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
 • zasada etyczna wstyd za zło.
 1. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
 2. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską  o innych. Wolontariusze na co dzień używają słów: proszę, przepraszam, dziękuję. Podstawą relacji interpersonalnych między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń i życzliwość.
 3. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje na Kartę Aktywności Wolontariusza wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie, a potwierdza je opiekun Klubu. Dokonywać wpisu może także osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz pracuje.
 4. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 5. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 6. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 7. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu.
 8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza.

 

Struktura działania Klubu Wolontariusza:

 

 1. Na czele Klubu Wolontariusza stoi nauczyciel - opiekun wolontariatu.
 2. Opiekun wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu, pedagogiem szkolnym, wychowawcami i pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania wolontariatu.
 3. Opiekun wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga opiekunowi nadzorować jej przebieg.
 4. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.

 

 

Nagradzanie wolontariuszy:

 

 1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco - podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
 2. Formy nagradzania:
 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwała na forum szkoły,
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, stronie internetowej szkoły,
 • wręczanie dyplomów.
 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

Na podstawie publikacji Centrum Wolontariatu pt. Wolontariat w szkole. Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza.

 

Anna Łeske-Jackowska (opiekun SKW)