50-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 - 1995r. Święto Szkoły 2003r. - Starożytna Grecja 60-lecie Jedyneczki - 2005r. Grodzisk moja mała ojczyzna Nadanie imienia szkole - 2008r.

50-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 - 1995r.

Z okazji 50-lecia Jedynki został wydany almanach szkolny.

Folder został stworzony przez grupę nauczycieli naszej szkoły

w składzie:

Danuta Grzanowska

Beata Kalinowska

Bożena Klonowska-Iwaszkiewicz

Barbara Radomska-Witczak

Kazimiera Ziółkowska

 

 

 

Zamieszczono w nim rozdziały:

I. HISTORIA SZKOŁY

 

Historia szkoły datuje się od czasów powojennych, kiedy to dnia 26 lutego 1945 r. w gmachu Miejskiego Gimnazjum rozpoczęły się pierwsze zajęcia lekcyjne w Szkole Powszechnej.

 


 

 

Do szkoły zgłosiło się 765 dzieci, które uczęszczały do 21 oddziałów. Lekcje odbywały się na II zmiany. Kierownikiem szkoły i jej organizatorem był pan Seweryn Wesołowski. Pierwszą kadrę Szkoły Powszechnej tworzyli: Zygmunt Ziemek, Zofia Gronostaj, Stanisława Śledź, Stanisława Kotlarska, Jadwiga Florkowska, Stanisław Gensler, Kornecka Zofia, Stanisław Musiał, Stefania Cygańska, Marta Jeziorska, Kobusińska Helena, Strzykała Bonawentura, Zdzisław Lesiński, Aniela Psuj, Halina Chróst, Roman Fiedler, Adam Milczyński, Agnieszka Boryszko.

 

Ze względu na powracających z wysiedleń mieszkańców miasta z dnia na dzień zwiększała się liczba dzieci. Dlatego też dnia 4.04.1945 r. dotychczasowa Szkoła Powszechna zostaje podzielona na Szkołę Nr l pod kierownictwem p. Seweryna Wesołowskiego i Szkołę Nr 2 pod kierownictwem p. Bernardyna Krzymińskiego. Obie szkoły zostały przeniesione do jednego budynku (obecnie Gimnazjum Nr 2).
 

Zostało podzielone grono pedagogiczne i tak w Szkole Nr l pracowali: Seweryn Wesołowski, Czesław Gensler, Zygmunt Ziemek, Zofia Gronostaj, Stanisław Śledź, Stanisława Kotlarska, Jadwiga Florkowska, Adam Milczyński.

Na gruzach wojennych zniszczeń, w codziennej pracy starano się wśród dzieci kształtować najszczytniejsze ideały humanizmu i patriotyzmu, wszechstronnie rozwijać osobowość uczniów, aby przygotować ich do aktywnego udziału w życiu kraju. Wraz ze zmieniającym się światopoglądem zmieniały się też obyczaje w naszej szkole. Przykładem na to może być inauguracja każdego roku szkolnego, która do 1947 r. rozpoczynała się uroczystą mszą św., a od 1948 r. była to tylko akademia.

 

Stabilizacja życia mieszkańców Grodziska, a także wyż demograficzny zmusiły władze miasta w 1955 r. do podjęcia decyzji o budowie nowej szkoły. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto w lutym 1962 r. Po dwóch latach 20.11.1964 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr l przy ul. Żwirki i Wigury.

 

 

Wielu ludzi przyczyniło się do powstania nowoczesnego jak na ówczesne czasy budynku szkolnego. Nowy gmach szkoły posiadał korzystną lokalizację w centrum miasta. Zajęcia w tym budynku rozpoczęły się 1.12.1964 r. Pracę i naukę podjęło: 19 pedagogów i 540 uczniów. Nastąpił kolejny okres trudnej pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzedzony uroczystością nadania szkole imienia A. Zawadzkiego. Do roku 1969 szkołą nieprzerwanie kierował jej główny twórca p. Seweryn Wesołowski. Pałeczkę po nim kolejno przejmowali: 1969 r. - Tadeusz Socha, 1975/77 - Janusz Kubiak. Od 1.01.1977 Szkoła Podstawowa Nr l staje się Zbiorczą Szkołą Gminną, a jej dyrektorem zostaje Władysław Jagaciak. Następstwem reorganizacji szkolnictwa było zlikwidowanie małych wiejskich szkół. Te zmiany spowodowały zagęszczenie budynku szkolnego, trój-zmianowość nauczania. Palącym problemem stawało się więc zrealizowanie planu budowy nowej szkoły przy ul. Chopina. Przełomowym rokiem w dziejach oświaty grodziskiej był rok 1984/85, kiedy to rozwiązano szkoły gminne i przywrócono „Jedynce" dawną nazwę Szkoła Podstawowa Nr l, do której nadal uczęszczają dzieci z pobliskich wiosek (Słocina, Borzysławia, Czarnej Wsi, Lasówek, Zdroju i Ptaszkowa). Kierownictwo szkoły powierzono pani Dobrochnie Zielińskiej. Na niej głównie spoczęło trudne zadanie przeniesienia społeczności szkolnej do nowego budynku, którego budowę rozpoczęto w 1982 r. a już 1.09.1985 r. odbyła się w nowej szkole Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego.
 

 

 

W roku szkolnym 1986/87 dyrektorem szkoły zostaje Aleksandra Hoffmann, która po dwóch latach pracy przekazuje stanowisko mgr Jerzemu Weryszce. Pan Jerzy Weryszko pełni funkcję dyrektora przez trzy lata (1988/91). W 1991 r. głównym dyrektorem szkoły zostaje Barbara Radomska-Witczak będąca od roku 1986/87 zastępcą dyrektora. W tej trudnej pracy pomagają jej disiaj Iwona Wasik i Lidia Alaborska - Rzechaczek.

Aktualne grono pedagogiczne liczy 57 nauczycieli, w tym 34 z wyższym wykształceniem oraz 16 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 900 uczniów, uczących się w 36 oddziałach. Mimo nowoczesnego, przestrzennego budynku lekcje odbywają się nadal na II zmiany. Szkoła posiada 23 sale lekcyjne, 2 pracownie techniczne, 2 sale gimnastyczne, siłownię, stołówkę z zapleczem kuchennym, świetlicę szkolną, gabinet lekarski i stomatologiczny, bibliotekę. Mamy również ośmioklasową Szkołę Specjalną oraz Szkołę Życia, w której naukę pobiera 45 uczniów. Oprócz tego w naszej szkole są klasy integracyjne, gdzie wraz ze sprawnymi dziećmi uczą się ich rówieśnicy z wadami narządów ruchu. Młodzież może rozwijać swoje zdolności między innymi w klasach z poszerzonym programem wychowania fizycznego. W godzinach popołudniowych odbywają się różnego rodzaju zajęcia, gdzie dzieci doskonalą swoje umiejętności: sportowe, taneczne, językowe, plastyczne. Okres ładu demokratycznego oprócz wielu pozytywnych zmian spowodował kryzys gospodarczy i oświatowy, który nie ominął naszej szkoły. Mimo wielu niesprzyjających warunków dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice zdobywając sponsorów umożliwiają dzieciom normalne warunki nauki. Dzielne stawianie czoła wszelkim trudnościom daje satysfakcję i efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej, czego dowodem są rzesze młodzieży, która wyszła spod skrzydeł tejże szkoły, a teraz niejednokrotnie wraca, aby przekazywać wiedzę młodszym kolegom.

 

Opracowały:

Beata Kalinowska

Bożena Klonowska-Iwaszkiewicz

 

 

 

 

II. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

 

26 lutego 1945 r.

W gmachu Miejskiego Gimnazjum rozpoczęły się pierwsze zajęcia lekcyjne w Szkole Powszechnej. Kierownikiem szkoły i jej organizatorem był p. Seweryn Wesołowski.

 

4 kwietnia 1945 r.

Dotychczasowa Szkoła Powszechna zostaje podzielona na Szkołę Podstawową Nr l pod kierownictwem p. Seweryna Wesołowskiego i Szkołę Podstawową Nr 2 pod kierownictwem p. Bernardyna Krzymińskiego. Obie szkoły mieściły się w gmachu obecnej Szkoły Podstawowej Nr 2.

 

28 listopada 1955 r.

Powołanie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej - Przewodniczącym Komitetu został Edmund Bajoński -Prezes Sądu Rejonowego w Grodzisku.

 

20 listopada 1964 r.

Inauguracja zajęć w Szkole Podstawowej Nr l w nowym budynku przy ul. Żwirki i Wigury 2.

-   nadanie szkole imienia Aleksandra Zawadzkiego

-   przyjęcie patronatu nad szkołą przez Zakład Opiekuńczy - Spółdzielnię Inwalidów „Wielkopolanka".

 

21 marca 1969 r.

Powstanie XII Szczepu Drużyn Harcerskich im. Dywizjonu 303

 

l października 1971 r.

Rozpoczął działalność gabinet stomatologiczny pod kierownictwem p. dr Wiesławy Lorkiewicz.

 

21 marca 1974 r.

V rocznica XII Szczepu im. Dywizjonu 303.

 

16 grudnia 1974 r.

10-lecie istnienia Szkoły Podstawowej Nr l im. Aleksandra Zawadzkiego w nowym budynku szkolnym.

 

20 października 1975 r.

Powstanie Klubu Młodych Melomanów i Klubu „Pro Sinfonica" -1 stopnia - pod kierunkiem Walerii Milczyńskiej.

 

12 stycznia 1976 r.

Podpisanie umowy o współpracy między Szkołą Podstawową Nr l a Zakładem Opiekuńczym - Spółdzielnią Inwalidów „Wielkopolanka".

 

5 luty 1976 r.

Uruchomienie stołówki szkolnej.

 

l stycznia 1977 r.

Powstanie Zbiorczej Szkoły Gminnej - Szkoły Podstawowej Nr 1.

 

16 marca 1977 r.

Wizyta Konsula Generalnego Związku Radzieckiego – Genodya Guriewa.

 

10 czerwca 1978 r.

Kurator Oświaty i Wychowania w Poznaniu Jan Bartkowiak przyznaje szkole prawo posiadania sztandaru.

 

14 listopada 1982 r.

Powstanie Klubu Tenisa Stołowego - założyciele A. Matysiak, J. Grocholewski.

 

15 grudnia 1984 r.

XX lecie przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr l do

gmachu przy ul. Żwirki i Wigury 2.

 

31 grudnia 1984 r.

Zniesienie Zbiorczych Szkół Gminnych.

 

l stycznia 1985 r.

Przywrócono szkole dawną nazwę bez dopisku

Zbiorcza Szkoła Gminna.

 

3 maja 1985 r.

Powołano Młodzieżowy Klub Sportowy „Płomień"

Tenisa Stołowego - A. Matysiak, J. Grocholewski.

 

24 czerwiec do 31 sierpnia 1985 r.

Przeniesienie Szkoły Podstawowej Nr l do nowego gmachu przy ul. Chopina 26.

 

l września 1985 r.

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1985/86.

 

l września 1986 r.

Utworzenie klas sportowych o profilu koszykówka pod kierunkiem P. Wawrzyniaka.

 

10 października 1986 r.

Podjęcie współpracy z Wyższą Szkołą Morską w Szczecinie.

 

20 czerwca 1990 r.

Uchwałą Rady Pedagogicznej zrezygnowano z dotychczasowego patrona szkoły Aleksandra Zawadzkiego.

 

l września 1991 r.

Otwarcie siłowni szkolnej - utworzonej przez Przemysława Lange.

 

l września 1992 r.

Utworzenie oddziału „Szkoły Życia" dla dzieci z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.

 

l września 1992 r.

Powołanie Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej Nr l - przewodniczący Prezydium Janusz Grocholewski.

 

17 września 1992 r.

Wizyta Kuratora Oświaty w Poznaniu p. Grażyny Ziółkowskiej.

 

21 czerwiec 1993 r.

Wizyta Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego p. Jana Bartkowiaka oraz Dyrektora Wydziału Wojewódzkiego Kultury Fizycznej p. Lecha Drożdżyńskiego w celu wręczenia nagród trenerowi P. Wawrzyniakowi i koszykarkom, które zajęły VI m. w Polsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

 

12 sierpnia 1993 r.

Wizyta Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej -Hanny Suchockiej.

 

10-12 września 1993 r.

Inauguracja I ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Młodzików.

 

10 września 1993 r.

Wizyta Burmistrza Gminy Oegstgeest w Holandii w celu nawiązania współpracy między szkołami w Polsce i Holandii.

 

9-16 października 1993 r.

Wizyta młodzieży ze szkoły M.C. Holms Skole z gminy Nykbing Mors w Danii.

 

21 października 1993 r.

Wizyta uczniów i nauczycieli ze Szwajcarii.

 

28 października 1993 r.

Koncert zespołu taneczno-instrumentalnego „Wizerunek" z Ternopola na Ukrainie.

 

listopad 1993 r.

Powołanie Grodziskiego Klubu Koszykówki przy SP Nr l z inicjatywy n-li, uczniów i rodziców.

 

15-22 kwietnia 1994 r.

Wizyta uczniów kl. VII i VIII naszej szkoły w Danii - gmina Nykobing Mors w szkole M.C. HOLMS SKOLE.

 

29.04.-5.05.1994 r.

Wizyta dyrektora szkoły w gminie Oegstgeest w Holandii w celu ustalenia współpracy między Szkołą Podstawową Nr l w Grodzisku Wlkp. a szkołami w Holandii.

 

11-13 września 1994 r.

II Ogólnopolski Turniej Koszykówki Młodzików.

 

29.01-5.02.1995 r.

Wizyta nauczycieli klas specjalnych w gminie Oegstgeest w Holandii w celu odbycia stażu naukowego.

 

Na podstawie

Kronik szkolnych

opracowała

Barbara Radomska-Witczak

 

 

2000 – 2005

Odbywa się stopniowe włączanie do Sp Nr 1 społeczności uczniowskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 2

 

10 października 2003

W akcji Gazety Wyborczej pod patronatem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego szkoła otrzymuje miano „Szkoły z klasą”

 

2005

 Szkoła Podstawowa Nr 1 uroczyście obchodziła 60 – lecie istnienia

 

2004—2007

Budynek szkoły przeszedł gruntowną modernizację: remont sal gimnastycznych, stołówki, szatni i toalet, ocieplenie budynku, malowanie elewacji i korytarzy, wymianę okien

 

Powstały nowe pracownie przedmiotowe i sale komputerowe

 

2 października 2007

 Przy szkole został otwarty zespół  obiektów sportowo-rekreacyjnych współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG

 

 

III. Sylwetki nauczycieli. Obecna kadra i wspomnienia o...

wspomnienia

 

IV. Osiągnięcia szkoły na szczeblu rejonu, województwa i kraju ostatnich lat.
 

V. Twórczość literacką uczniów - wiersze na temat szkoły. 

Wiersze    

 

                                            Być może ktoś odnajdzie swój wiersz...